2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) I II

Click sol_hpe_tp_paper_I_II.pdf link to view the file.

2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) I II