மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி - II (வட.மா.க.தி) - 2021

Click tal_ComMat_mp_np_p2_2021.pdf link to view the file.