மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி - I (வட.மா.க.தி) - 2021

Click tal_co.mat_mp_np_p1_2021.pdf link to view the file.