ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ඟ, ඳ, ඹ සඤ්ඤක අක්ෂරවලට පෙර මූර්ධජ 'ළ' යොදමු

Click Doc10.pdf link to view the file.