ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ' ර ' අකුරට පසුව මූර්ධජ ' ණ ' අකුර යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

Click Doc9.pdf link to view the file.