ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දන්තජ ' ස ' අකුරට පසුව දන්තජ ' න ' අකුර යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

Click Doc11.pdf link to view the file.