மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2019)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tol_ict_mp-12_moe_2019-.pdf ஐ சொடுக்குக