மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2019)

Click tol_ict_mp-12_moe_2019-.pdf link to view the file.