மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2018)

Click tol_ict_mp_12_ethak_2018.pdf link to view the file.