පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වෙනස් රූපය තෝරමු.

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - වෙනස් රූපය තෝරමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_pre_ex12.pdf ஐ சொடுக்குக