පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වෙනස් රූපය තෝරමු.

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - වෙනස් රූපය තෝරමු.

Click sg1_sin_pre_ex12.pdf link to view the file.