පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පවසන දෙයට සවන් දී නිවැරදි පිළිතුරු තෝරමු - 2

පූර්ව භාෂා කුසළතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පවසන දෙයට සවන් දී නිවැරදි පිළිතුරු තෝරමු - 1

Click sg1_sin_t1__pre_ex18.pdf link to view the file.