පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පිහිටීමේ දිශාව අනුව වෙනස් රූප සොයමු - 1

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පිහිටිමේ දිශාව අනුව වෙනස් රූප සොයමු

Click sg1_sin_pre_ex6.pdf link to view the file.