ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව-දී ඇති වචන යොදාගෙන රූපයට ගැලපෙන අර්ථවත් වාක්‍යාංශ ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- දී ඇති වචන යොදාගෙන රූපයට ගැලපෙන අර්ථවත් වාක්‍යාංශ ලියමු

Click sg1_sin_ex_05.pdf link to view the file.