ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- රූපයට ගැළපෙන වචනය සාදමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- රූපයට ගැළපෙන වචනය සාදමු.

Click sg1_sin_ex4.pdf link to view the file.