ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව-රූපයට ගැලපෙන වචනය තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව-රූපයට ගැලපෙන වචනය තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න

Click sg1_sin_ex6.pdf link to view the file.