ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදි පින්තූරය යටින් ඉරක් අඳින්න.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදි පින්තූරය යටින් ඉරක් අඳින්න.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_ex2.pdf ஐ சொடுக்குக