ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ගැලපෙන පින්තූරයට යා කරන්න.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ගැලපෙන පින්තූරයට යා කරන්න.

Click sg1_sin_ex_01.pdf link to view the file.