ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදි පින්තූරය යටින් ඉරක් අඳින්න.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදි පින්තූරය යටින් ඉරක් අඳින්න.

Click sg1_sin_ex2.pdf link to view the file.