13.3.1 ඇමයිනෝ අම්ල සහ ප්‍රෝටීන

ඇමයිනෝ අම්ල සහ ප්‍රෝටීන