භෞතික විද්‍යාව 2013 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව 2013 පිළිතුරු

Click S_AL_Phy_ModelAnswer12_2013.pdf link to view the file.