භෞතික විද්‍යාව 2013_සිප්සර උදානය_ඌව පළාත

භෞතික විද්‍යාව 2013_සිප්සර උදානය_ඌව පළාත

Click sg13_phy_model_uva.pdf link to view the file.