மாதிரி வினாத்தாள் - பகுதி II (வட.மா.க.தி) - 2021

Click tal_sft_mp_np_p2_2021.pdf link to view the file.