தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-1 -FWC-2016

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-1 -FWC-2016

Click Tal_ict_mp_fwc_I_2016.pdf link to view the file.