ඉන්දියාවේ සින්ධු නදිය හා ඒ ආශ්‍රිත ස්ථාන

Click 42.jpg link to view the file.