අජන්තාවේ චෛත්‍යශාලාවකට උදාහරණයක්

Click 24.jpg link to view the file.