2.2 ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි බලය සම්ප්‍රේෂණය හා බෙදාහැරීම

Click 2.2.pdf link to view the file.