2.3 භ්‍රමණ යන්ත්‍රයක මුලධර්ම පැහැදිලි කරයි.

Click 2.3.pdf link to view the file.