2.1 විදුලි බලාගාරයක ක්‍රියාකාරිත්වය විමසා බලයි.

Click 2.1.pdf link to view the file.