ප්‍රවෘත්ති (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click ප්‍රවෘත්ති.pdf link to view the file.