නිවේදනය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)