පැළෑටි සහ ගස්වැල්-7 කොටස(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)