8 වන පාඩම - 03 කොටස (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_sin_u8_8 වන පාඩම _P3.mp3 ஐ சொடுக்குக