8 වන පාඩම - ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click All_in_one-v5-18-21(L8 to L10).pdf link to view the file.