8 වන පාඩම - 02 කොටස (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)