8 වන පාඩම - 03 කොටස (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click rg_sg4_sin_u8_8 වන පාඩම _P3.mp3 link to view the file.