8 වන පාඩම - 01 කොටස (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click rg_sg4_sin_u8_8 වන පාඩම _P1.mp3 link to view the file.