දිග මැනීම - 01 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_mat_u3_දිග මැනීම_P1.mp3 ஐ சொடுக்குக