දිග මැනීම - 02 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)