දිග මැනීම - 01 කොටස - (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)