ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ස්ත්‍රී ලිංග බහු වචන පද වැකිවල යොදමු.