ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ඔහු ඔවුහු යොදා වැකි ලියමු.