ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ඒක වචන හා බහුවචන නාම පද සහිත වාක්‍ය ලියමු.