ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ප්‍රාණවාචී හා අප්‍රාණවාචී නාම පද සහිත වාක්‍ය ලියමු.