ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වාක්‍යයක උක්තය, කර්මය හා ක්‍රියාව හඳුනාගනිමු.