ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - අතීත කාල ක්‍රියාපදවල මූර්ධජ “ණ ”යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

Click Doc17.pdf link to view the file.