ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - අල්පප්‍රාණ අක්ෂර සහ මහප්‍රාණ අක්ෂර හඳුනා ගනිමු

Click Doc18.pdf link to view the file.