ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මූර්ධජ 'ණ' අකුරෙන් ආරම්භ වන වර්තමානයේ භාවිත වන එක ම වචනය 'ණය' බව හඳුනා ගනිමු

Click Doc16.pdf link to view the file.