ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දන්තජ 'ල' හල්ව යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

Click Doc15.pdf link to view the file.