ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - තාලුජ ' ශ' අකුරට පසුව දන්තජ 'න' අකුර යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 12 පාඩම.pdf ஐ சொடுக்குக